Disse vilkår gælder for køb af produkter online

Vilkår & Betingelser 2011

Al handel med TDC Hosting er betinget af, at du godkender og accepterer vores vilkår og betingelser.

Du kan i teksten nedenfor læse vores vilkår & betingelser gældende for vores "Plus+ produkter". Ældre versioner af "Vilkår" gældende vores "Classic produkter", finder du nederst på siden.

________________________________________
Vilkår for TDC Hosting 2011


1 Aftalen

Disse vilkår gælder for aftaler for alle TDC Hostings leverancer til kunden. TDC Hostings ydelser er specificeret i en skriftlig ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes via e-mail til kunden. Produktark og gældende vilkår fra TDC Hosting kan findes på www.tdchosting.dk. De til enhver tid gældende priser kan findes på www.tdchosting.dk. For TDC Hosting Classic produkter (typisk produkter anskaffet før 2009) gælder fortsat "Vilkår for TDC Hosting 2008".

2 Aftalens parter

Parterne i denne aftale om levering og drift af TDC Hostings ydelser er Kunden og TDC Hosting. Parterne er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til ordrebekræftelsen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra kunden.

3 Registrering og ændring af adresseoplysninger m.v.

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TDC Hosting oplysning om firmanavn, adresse (hjemstedsadresse), CVR-nummer, kontaktperson, kontakt e-mailadresse og telefonnummer. En kunde, som er en offentlig virksomhed, skal herudover give TDC Hosting oplysning om EAN-nummer og ordrenummer. Kunden skal endvidere oplyse eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende Aftalen skal stiles. Kunden skal efter TDC Hostings anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og TDC Hostings registreringer heraf lægges til grund for Aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give TDC Hosting meddelelse herom ved e-mail eller anden skriftlig henvendelse til TDC Hosting.

4 Software

TDC Hosting har ophavsret og ejendomsret til software, som er helt eller delvis udviklet af TDC Hosting.
Software, som leveres sammen med en ydelse, må kun anvendes sammen med denne ydelse fra TDC Hosting, og må ikke kopieres eller på anden måde distribueres. Retten til at anvende TDC Hosting software ophører samtidig med, at denne aftale ophører mellem parterne. Fejl, mangler eller indsigelser vedr. software håndteres gennem de supportfunktioner der er tilknyttet ydelsen. Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af TDC Hosting. TDC Hosting påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part. Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor TDC Hosting.

5 Kvalitets- og serviceniveau

Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau (leveringstider, fejlretningstider m.v.) for tjenesteydelsen kan fås ved henvendelse til TDC Hosting.

6 Levering

Ved levering af ydelsen i henhold til aftalen fastlægger TDC Hosting på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i en skriftlig ordrebekræftelse eller fremgår af den aftalte tidsplan for leveringen. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Hvis TDC Hosting ikke kan udføre bestillingen til det angivne tidspunkt, giver TDC Hosting kunden besked herom samt angiver et nyt tidspunkt for levering. Kunden har ikke krav på erstatning i anledning af forsinkelsen.

7 Underleverandører

TDC Hosting kan benytte underleverandører ved levering af tjenesteydelser omfattet af disse vilkår.

8 Behandling af kundeoplysninger.

TDC Hosting registrerer data vedr. sendt og modtaget e-mail. Dette omfatter bl.a. IP-adresse, størrelsen af datamængde (MB), dato og tidspunkt for e-mail. Såfremt TDC Hosting hoster kundens hjemmeside, betragtes TDC Hosting som databehandler og kunden som dataansvarlig i forbindelse med kundens behandling af personoplysninger vedrørende besøg på kundens hjemmeside. TDC Hosting registrerer antallet af besøgende på kundens hjemmeside, disse besøgendes IP-adresse, tidspunktet, samt hvilke sider de besøgende har set på kundens hjemmeside. TDC Hostings behandling af personoplysninger foretages således på vegne af kunden, og TDC Hosting kan ikke selv disponere over oplysningerne til eget formål eller i øvrigt uden kundens accept. TDC Hosting forpligter sig til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

TDC Hosting skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Efter endt behandling af de pågældende personoplysninger er TDC Hosting forpligtet til at udlevere oplysningerne til kunden eller destruere dem efter kundens ønske. Kunden forpligter sig til at iagttage persondatalovens regler, herunder vedr., den dataansvarliges oplysningspligt overfor den registrerede og at oplysningerne alene kan anvendes til statistiske formål.

9 Fortrolighed

TDC Hostings personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om TDC Hosting og dennes andre kunder.

10 Priser

TDC Hosting fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen, jf. punkt 1. TDC Hosting opkræver oprettelsesafgift, abonnementsafgift, og eventuelle forbrugsafgifter. Derudover kan TDC Hosting opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til TDC Hosting.

11 Betalingsforhold

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist. Alternativt kan betaling ske med betalingskort, såfremt muligheden foreligger, hvor TDC Hosting for hver faktureringsperiode trækker det skyldige beløb på det af kunden oplyste betalingskort. Hvis kunden ikke ønsker at anvende automatisk betaling med betalingskort kan TDC Hosting opkræve et gebyr pr. faktura. Der kan opkræves oprettelsesafgift i forbindelse med indgåelse af aftalen. I visse tilfælde er det ikke muligt at modtage en samlet faktura fra TDC Hosting. Månedsabonnement opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker forud eller bagud alt efter abonnementsform. Eventuelle forbrugsafregnede produkter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis men kan også ske på månedsbasis. TDC Hosting kan ved aftaleindgåelse eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af oprettelse og abonnement for den aftalte uopsigelighedsperiode. Jf. punkt 17. Betaling sker i danske kroner. På den enkelte faktura opkræves som udgangspunkt det antal måneder kunden har ønsket ved bestillingen. Eventuelle forbrugsafgifter og gebyrer vil blive faktureret på en senere faktura. Ved forsinket betaling er TDC Hosting berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TDC Hosting er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve.

12 Ændring af opkrævningsinterval og betaling

TDC Hosting kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kunden betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til TDC Hosting, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.

13 Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering

TDC Hosting kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.
Hvis TDC Hosting ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TDC Hosting berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TDC Hosting. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden.

14 Kundens forhold

14.A. Kundens ansvar

Hvis aftalen med kunden omfatter hosting af elektroniske postkasser (e-mail) eller hosting af kundens domænenavn og/eller hjemmesider (web) gælder følgende:
Kunden kan ved åbning af programmer modtaget pr. e-mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TDC Hosting har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre.
Kunden er ansvarlig for at e-mailadresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder.
Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med et tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har TDC Hosting intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Ydelser, som er omfattet af den indgåede aftale med TDC Hosting må kun benyttes til lovlige formål. Bliver TDC Hosting gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i den indgåede aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil TDC Hosting ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af kundens ulovlige aktiviteter er kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde TDC Hosting for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. TDC Hosting udøver ikke nogen form for kontrol med kundens brug af TDC Hostings produkter og tjenesteydelser. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning og den mellem kunden og TDC Hosting indgåede aftale. Kunden er selv ansvarlig for backup af data/indhold fra hjemmeside, e-mail postkasser osv. I visse tilfælde kan TDC Hosting hjælpe med at genskabe data som kunde må have slettet. TDC Hosting kan opkræve betaling herfor.

14.B Kundens misligholdelse (TDC Hosting s lukkeret)

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er TDC Hosting berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesteydelsen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
a. Kunden undlader rettidigt at opfylde TDC Hostings krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13.
b. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt.
c. Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter m.v. betales ikke efter TDC Hostings
fremsendelse af et rykkerbrev.
d. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt. 3
e. Kunden søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking).
f. Kunden medvirker til spredning af virus.
g. Kunden spreder e-mails, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
h. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende.
i. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information fra e-mail.
j. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.
k. Kundens lovstridige handlinger eller undtagelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenesteydelser.
l. Kunden forbruger ekstraordinært meget trafik, hvilket påvirker ydelsen for andre kunder. TDC Hosting kan i dette tilfælde, uden varsel, afbryde kundens abonnement.
m. Kunden må ikke anvende TDC Hostings ydelser i forbindelse med handlering som strider mod dansk lovgivning.
Afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager TDC Hosting snarest genåbning af adgangen til tjenesteydelsen. TDC Hosting er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TDC Hosting opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. TDC Hosting er i øvrigt berettiget til ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. (anticiperet misligholdelse). En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om levering og drift af TDC Hostings tjenesteydelser, før gælden er betalt.

15 TDC Hosting s misligholdelse.

15.A. Fejlafhjælpning.

TDC Hosting afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider jf. pkt. 6. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 8.30 til kl. 17.00) med mindre andet fremgår af tillægsvilkår eller faktablad for produktet.
Hvis kunden anmelder en fejl i forbindelse med aftalen og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC Hostings tjenesteydelser er TDC Hosting berettiget til at fakturere kunden for TDC Hostings omkostninger i forbindelse med fejlsøgningen.

15.B Erstatningsansvar

TDC Hosting er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TDC Hosting eller nogen, som TDC Hosting har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:
a. TDC Hosting er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's/TDC Hosting offentlige netværk og tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre TDC Hosting har forsømt at begrænse ulemperne herved.
b. TDC Hosting er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesteydelsen ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. TDC Hosting er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget af eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl.
TDC Hosting er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. TDC Hosting er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. TDC Hostings erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra TDC Hostings ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr. 100.000.

15.C. Force majeure

TDC Hosting er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 15.B, såfremt manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for TDC Hosting s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TDC Hostings egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. TDC Hostings ansvar bortfalder dog ikke for så vidt angår hindringer i form af edb-vira og hacking, såfremt kunden godtgør, at TDC Hosting på tidspunktet for hindringens indtræden ved sædvanlig agtpågivenhed og efter almindelige branchestandarder, herunder for anvendelse af anti-virus-software, firewalls mv., burde have undgået eller omgået hindringen.

16 Overdragelse af aftalen

Kunden kan med TDC Hostings samtykke overdrage aftalen til en ny kunde. TDC Hosting kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. TDC Hosting kan endvidere forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld. Den nye og den gamle kunde og TDC Hosting aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres TDC Hostings mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. TDC Hosting er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde.TDC Hosting kan til enhver tid overdrage aftalen til et andet selskab i TDC-koncernen, hvor TDC A/S har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse.

17 Opsigelse og uopsigelighedsperiode

Kunden kan opsige aftalen ved udløb af den forudbetalte abonnements periode. Kunden skal, via kontrolpanelet, selv sørge for at opsige abonnementet inden næste abonnements periode starter. Kunden kan, via kontrolpanelet, se hvornår abonnementet bliver fornyet. TDC Hosting opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. TDC Hosting kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens adgang til tjenesteydelsen er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14. TDC Hosting kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC Hosting ophører med at udbyde tjenesteydelsen.

18 Ændringer af TDC Hosting s tjenesteydelser

TDC Hosting er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC Hosting s tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. TDC Hosting tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TDC Hosting skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

19 Ændring af vilkår og priser

TDC Hosting kan ændre disse vilkår, særskilte tillægsvilkår samt kvartalsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for kunden ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e-mail. Væsentlige ændringer varsles dog over for kunden ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e-mail. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel ved indførelse i TDC Hostings prisliste.

20 Tvister og lovvalg

Aftaler om levering og drift af tjenesteydelser er undergivet dansk ret. I tilfælde af tvist mellem kunden og TDC Hosting om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til TDC Hosting. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

21 Ikrafttrædelse

Disse vilkår inkl. tillægs vilkår, træder i kraft den 26. januar 2009.

Tillægs vilkår:

A)
Vilkår for open-source produkter:
TDC Hosting yder ikke support på tredie part open source add-on produkter installeret via Kontrol Panelet.
Vilkår for VPS+ - Virtual Private Server
For VPS abonnement baseret på Microsoft Windows gælder følgende Microsoft licensbetingelser, gældende udgaverne Mini, Midi & Maxi:
1. Det er ikke tilladt at installere applikationer såsom Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Sharepoint Services, Microsoft Office SharePoint Server eller anden 3. part applikation som helt eller delvis bruger Windows authentication services (Active Directory - Når bruger eller applikation legitimationsoplysninger deles mellem server, bruger eller enhed.) Konstaterer TDC Hosting, at der er installeret software som krænker TDC Hosting s vilkår eller Microsofts licensbetingelser vil løsningen blive lukket uden varsel. Overordnet revision vil blive udført ved stikprøvekontrol flere gange årligt.
2. TDC Hosting yder ikke support på operativsystemet eller brugen heraf. (Microsoft Windows eller Linux).
________________________________________
Vilkår for TDC Hosting 2007/2008
På linket nedenfor får du adgang til vores Vilkår & Betingelser gældende for vores "Classic produkter".
TDC Hosting Vilkår & Betingelser - 2007/2008